/>

Covid-19 Trafikklys

Den nasjonale veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet beskriver de tiltak som skal gjøres for å begrense smittespredning. Denne er bygd på tre grunnpilarer: 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen 2. God hygiene 3. Redusert kontakt mellom personer

Smitteverntiltakene er inndelt i en TRAFIKKLYSMODELL, basert på smittesituasjon. Følg lenken, der har vi sagt noe om hva det betyr i praksis:

TRAFIKKLYSMODELL

Barnehagens samfunnsrolle

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har derfor stor betydning at barna kan gå barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og for å sikre internkontrollrutiner i henhold til gjeldende forskrift. Vi understreker imidlertid behovet for at alle bidrar til å få til en god smittevernfaglig forsvarlig drift av barnehagene.

For barnehagebarn hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte ved å ha faste grupper (kohorter) og å ha faste ansatte for hver kohort. I tillegg vil redusert kontakt mellom ulike kohorter begrense smittespredning. Det vil også lette arbeidet med smittesporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av smitte hos et barn eller ansatt.

Det tillates mer kontakt mellom barn enn voksne fordi de i mindre grad har betydning for smittespredningen.

Det er viktig å understreke at personalet fortsatt kan og må ivareta barnets behov for kontakt og omsorg.

Ansatte bør så langt det er mulig holde minst én meters avstand til andre ansatte gjennom hele arbeidsdagen. Ved smitte hos en ansatt unngår man da at mange ansatte blir smittet eller må i karantene, og hindrer at fravær går utover barnehagetilbudet. Barnehagene oppfordres til å begrense kontakt mellom ansatte som ikke naturlig arbeider sammen, så langt det er mulig.

Foresatte må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte. Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter. Alle skal sprite hender/vaske hender når de ankommer barnehagen

Man regnes som «nærkontakt» hvis  

  • man har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene og til personen er avisolert
  • kontakten har vært

o    under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 

o    direkte fysisk kontakt (ex håndhilsing) ELLER direkte kontakt med sekret. 

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing, og vil varsle barnehager og skoler dersom barn, elever eller ansatte får bekreftet Covid 19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak og finne ut hvem som er nærkontakter til de syke.