TRAS

TRAS - Observasjon av språk i daglig samspill - er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling.

I tillegg skal det bidra til kompetanseutvikling blant barnehageansatte ved at de blir mer bevisste på hvilke fremgangsmåter, forklaringer og utfordringer som påvirker barns utvikling.

Hvorfor observere

Forskerne bak verktøyet erfarte stadig at barn med språkforsinkelser i førskolealder ikke ble oppdaget før de fikk problemer med å mestre lese- og skriveopplæringen. Tidspunktet hjelpetiltakene blir satt inn er avgjørende for barnas videre utvikling. Språkstimulering har best effekt når den gis på et tidlig tidspunkt, og intensiverte språktiltak i skoleårene vil derfor bare i begrenset grad kunne kompensere for tap av god språkstimulering i førskolealder. 

Hensikten med å observere barns språk er å se hvor langt de har kommet i utviklingen, for så å møte barna der de er – enten de har kommet langt eller kort. Målet er at TRAS skal bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse skal få adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. 

Første TRAS tas ved 2 1/2-årsalderen inne på Småtroll. Foreldre blir forelagt skjemaet på foreldresamtale, og videreføres/følges opp på Stortroll i de tilfeller vi merker "hull" å fylle. Skjemaet følger barnet over på skolen.

Her kan du se skjemaet